I. INFORMASAUN GERAL

Naran organisasaun : Haforsa Dezemvolvimento (SAVI)
Direitor : Jose Rui De Oliveira Pires,
Fatin / Edifisio : Mauboque, Dato, Liquiça
No Telf : +670 77776776, +670 77368171
Email : jproliveira1@gmail.com / savi_liq@yahoo.com
Targeto Area Servisu : Municipio hotu-hotu iha Timor Leste
Programa :
1. Hasa’e kapasidade (iha area hotu-hotu)
2. Infrastrutura (Be’e Mos ,Saneamento, Hygiene)
3. Agricultura (agrobisnis, hortikultura no Bio-Diversidade)
4. Tourismo

II. VISAUN no MISAUN

ONG Haforsa Dezemvolvimento (SAVI) hanesan Organisasaun non Profit no halao misaun baseia ba Konstituisaun RDTL,Declarasaun, Universal Direito Humano, Konvensaun Direito Labarik no Egualidade Genero.
ONG SAVI hari’I ho Visaun maka ; Haforsa Kualidade Dezemvolvimento no Hasa’e Kualidade Humano ba Benefisiu Comom liu-liu Grupo Vulnerabel (Feto, Labarik no Ema ho Difisiensia)
Objetivo importante ne’ebe ONG SAVI hakarak atinji mak iha Misaun tomak mak: 1) Haforsa qualidade Dezemvolvimento ba benefisiu Comum ne’ebe sustentavel ; 2) Aumenta qualidade Humano hodi hare liu ba Egualidade Direito no Responsabilidade liu – liu Labarik, Feto no ema ho Difisientes ; 3) Promove Saude Inan no Oan ; 4) Prevene Desasatre Naturais no Adaptasaun ba Modansa Klimatika; 5)Hala’o Advocasia ; 6) Hasa’e no Promove Qualidade no mos Fungsionamento Produto Local.

III. ACTIVIDADE
Fundasaun hahu hala’o actividade nu’udar Organizasaun Base Comunidade (CBO) iha tinan 2010 husi iniciativa rasik joventude ho background ne’ebe la hanesan. Esperiensia hirak ne’e adjusta iha plano programa ne’ebe dezemvolve hamutuk iha Municipio Liquica, Suco Dato. Husi diskusaun ne’ebe klean hamosu Plano Actividades importante ne’ebe Fundasaun hakarak atinzi hodi kontribui ba Dezemvolvimento Pais hahu husi Humano to’o Infrastrutura Publiko.
Atu mos klarifika katak membro ne’ebe sei suporta programa tomak Fundasaun SAVI nian iha ona kualifikasaun ne’ebe diak husi esperencia serviso ho Governo , Companhia, Organisasaun Internasional no Nasional ho tinan ne’ebe naruk. Esperiensia hirak ne’e, kontribui tebes ba dezemvolvimento no ezistensia Fundasaun nian to’o ohin loron.
Iha mos Activadade nebe durante ne’e hala’o ona no plano sei hala’o iha periodo sira hanesan tuir mai :
1. PLANO TEMPO BADAK :
buka ligasaun (Donor) no halo proposta,
halo programa Fund Rising,
fornese delegasaun atu tuir ka partisipa iha treinamento, Formasaun ,Workshop no actividade seluk capasitasaun nian.
Actividade Fund Rising nebe hala’o ona Fundasaun SAVI hanesan matadalan ligasaun ba Grupu Juventude MALIBA iha Programa produs rai ten (adubus), iha fulan Setembro – Dezembro 2011, Grupu ne’e fornese ka drop Adubos ba Ministerio Agricultura. Iha actividade ne’e mos Fundasaun SAVI nu’udar treinador ka facilitador ba Grupu ne’e.
Actividade seluk nebe membros hala’o ona mak halo Survey, Dezenho no halo Construsaun ba Sistema Bee, Saneamento no Igiene (BESI) no mos sai hanesan Mobilizador Comunidade no Facilitador ba Treinamento Plano Asaun Komunidade (PAK).
2. PLANO TEMPO NATON :
 Hametin no Aumenta ligasaun ho Donor,
 Dezemvolve Programa ONG nian.
3. PLANO TEMPO NARUK :
 Fo Formasaun ba ONG Foun, CBO no Grupu Juventude
 Nu’udar doador,