Iha data 28-29 /Janeiro/2021, ekipa Fudasaun SAVI hamutuk ho strutura Komisaun Jestaun Dezastre Mudansa Climatika Suku (KJDMCS) iha suku Manelobas, postu admistrativu Maibise, Munisipiu Ainaro realiza atividade Partisipatoria Risku no Hazard Asesmentu (PLUP), partisipa husi Autoridade Lokal, Lia nain suku no komunidade. Objetivu husi atividade ida ne’e atu fasilita komunidade iha suku refere hodi bele estabelese regulamentu hodi redúz atividade ilegal bo kontinua protege Ambiente. Atividade ne’e implementa husi Fundasaun SAVI, Parseria ho Plan International Timor-Leste ho Apoio Fundos Husi Uniaun Europeia (UE).