Fundasaun Haforsa Dezemvolvimento (SAVI) parseria ho Plan International ne’ebe hetan Fundos husi Uniao Europeia realiza aktividade Produsaun Viveiros nudar rezultado husi asesmentu risku no Plano Asaun Komunidade ho objectivo atu Prepara Ai-Oan tuir necesidade komunidade nian iha tempu bai-loron no bele kuda iha sira nia fatin risku hodi proteje husi Rai monu nomos kuda iha to’os (quintal) hodi kontribui ba rendimento familia. Aktividade ne’e hala’o iha Suco Manelobas, Posto Administrativo Maubise, Municipio Ainaro