Informasaun & Noticias

Produsaun Viveiros iha Municipio Ainaro

Fundasaun Haforsa Dezemvolvimento (SAVI) parseria ho Plan International ne’ebe hetan Fundos husi Uniao Europeia realiza aktividade Produsaun Viveiros nudar rezultado husi asesmentu risku no Plano…

Enkontru

Iha data 28-29 /Janeiro/2021, ekipa Fudasaun SAVI hamutuk ho strutura Komisaun Jestaun Dezastre Mudansa Climatika Suku (KJDMCS) iha suku Manelobas, postu admistrativu Maibise, Munisipiu Ainaro…

Enkontru validasaun Asesmentu Risku iha Nivel Eskola

Enkontru validasaun Asesmentu Risku iha Nivel Eskola hodi dezenvolve planu asaun ba adaptasaun mudansa klimatika ba integra iha Planu Suku. Aliende ne’e estabelese mos Strutura…